logo
€ 0,00

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door de website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden van de website (deze "gebruiksvoorwaarden"). We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen of anderszins te wijzigen op U dient deze gebruiksvoorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen. Het gebruik van de website na een wijziging of aanpassing zal dienen als uw erkenning en aanvaarding van de gewijzigde voorwaarde (n). U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de op deze manier gegeven kennisgeving voldoende is voor voor alle doeleinden, en u doet uitdrukkelijk afstand van uw recht om de Gebruiksvoorwaarden aan te vechten op basis van latere wijziging of gebrekkige kennisgeving daarvan. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken en, indien van toepassing, dient u annuleer uw account bij ons.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de websites die eigendom zijn van of beheerd worden door GoldFlorin BV of onze gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "wij", "ons", "onze" of "GoldFlorin"), inclusief maar niet beperkt tot, deze website en alle andere website die we momenteel of in de toekomst bezitten of exploiteren (gezamenlijk de "Website") Door de Website te bekijken, te openen, te navigeren of anderszins te gebruiken, gaat u (de "Gebruiker") akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Privacy

We nemen de persoonlijke aard van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. U erkent hierbij en stemt in met het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons officiële privacybeleid.

Content van derde partijen

Bepaalde inhoud die op de website beschikbaar is, kan materiaal van derden bevatten. We kunnen voor uw gemak links naar websites van derden aanbieden. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en we geven geen garantie en hebben, voor zover wettelijk toegestaan, geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden. U stemt ermee in dat u geen materiaal van derden zult gebruiken op een manier die de rechten van een andere partij zou schenden of schenden, en dat wij op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor dergelijk gebruik door u.

Linken naar onze Website

Door naar de website te linken, erkent en aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden, maak dan geen link naar de website. Als u naar de website van GoldFlorin linkt, gaat u ermee akkoord dat u:

Wanneer u linkt naar de GoldFlorin website, gaat u met de volgende voorwaarden akkoord:

  • Repliceert geen website-inhoud
  • Zal geen browser- of grensomgeving rond de inhoud van de website omlijsten of anderszins creëren
  • Zal niet impliceren dat GoldFlorin u, uw bedrijf of bedrijf, uw website of de inhoud ervan, uw producten of uw diensten onderschrijft
  • Zal de relatie van u of uw website met GoldFlorin niet verkeerd voorstellen
  • Zal geen valse, misleidende of onnauwkeurige informatie presenteren over GoldFlorin, de producten of diensten van GoldFlorin, of een van GoldFlorins gelieerde ondernemingen of hun producten of diensten
  • GoldFlorin, de producten of diensten van GoldFlorin, of een van GoldFlorins gelieerde ondernemingen of hun producten of diensten niet in diskrediet zal brengen
  • Zal de handelsmerken, logo's of auteursrechtelijk beschermde materialen van GoldFlorin niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GoldFlorin
  • Neemt geen inhoud op uw website op die als illegaal, onsmakelijk, aanstootgevend of controversieel kan of zou kunnen worden opgevat, en zal op uw site alleen inhoud opnemen die geschikt is voor alle leeftijdsgroepen
  • Zal niet linken naar een interne pagina van de website die zich een of meerdere niveaus lager dan de startpagina bevindt of inhoud van de website op een andere website weergeven of presenteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GoldFlorin

De handelsmerken, handelsnamen, logo's, servicemerken, handelsimago en producten (gezamenlijk de "Handelsmerken") die op de website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Gol GoldFlorin en anderen. De handelsmerken, handelsnamen, logo's, servicemerken, handelsimago en producten op deze website zijn beschermd in de Verenigde Staten en internationaal.

Niets op de website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om enig handelsmerk dat op de website wordt weergegeven te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van GoldFlorin of een dergelijke derde partij die mogelijk eigenaar is van de handelsmerken die op de website worden weergegeven. . Uw gebruik van de handelsmerken die op de website worden weergegeven, of enige andere inhoud op de website, behalve zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, is ten strengste verboden. U wordt er ook op gewezen dat GoldFlorin agressief haar intellectuele eigendomsrechten zal afdwingen in de ruimste zin van de wet, inclusief het zoeken naar strafrechtelijke vervolging.

Het materiaal van deze website wordt beschermd door het Nederlandse auteursrecht en merkenrecht. en andere landen en zijn eigendom van of in licentie gegeven aan GoldFlorin. Alle inhoud van deze website is eigendom van of wordt beheerd door GoldFlorin. U mag inhoud alleen downloaden voor persoonlijk gebruik voor niet-commerciële doeleinden, maar wijziging of verdere reproductie van de inhoud is niet toegestaan. De inhoud van de website, inclusief afbeeldingen, tekst, uitvoerbare code en lay-outontwerp, mag niet worden gedistribueerd, gereproduceerd, openbaar weergegeven, gedownload, gewijzigd, hergebruikt, opnieuw gepost of anderszins gebruikt, behalve zoals hierin bepaald zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GoldFlorin.

Voor al het materiaal dat u van de website kunt downloaden zoals hierin is toegestaan, moet u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen in het materiaal behouden. U mag, om welke reden dan ook, de inhoud van de website niet verspreiden, wijzigen, dupliceren, verzenden, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GoldFlorin.

Geen onwettig of verboden gebruik

U stemt ermee in om de website niet opzettelijk of onbedoeld te gebruiken of te openen voor enig onwettig doel of enig ander doel dat in deze gebruiksvoorwaarden verboden is. U stemt ermee in geen inhoud of informatie te verzenden die in strijd is met wet- of regelgeving of die frauduleus, bedreigend, intimiderend, beledigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendom of andere rechten van ons of een derde partij.

U mag deze website niet gebruiken op een manier die een GoldFlorin-server, -netwerk of een van de services kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, crashen of aantasten, of het gebruik en genot van een andere partij van de website of een van de services kan verstoren. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enig deel van de GoldFlorin-website, de Services, andere accounts, computersystemen of enig netwerk dat is verbonden met een GoldFlorin-server, door middel van hacking, wachtwoord "mining" of op enige andere manier.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de website te wijzigen, kopiëren, aan te passen, in sublicentie te geven, te vertalen, te verkopen, reverse-engineeren, decompileren of te demonteren zonder eerst onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen. U zult zich niet bezighouden met spammen op de website of informatie verzamelen over of over de bezoekers van de website.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. U stemt ermee in dat enige actie in rechte of in billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze website of deze gebruiksvoorwaarden, alleen zal worden ingediend bij de staats- of federale rechtbanken in Nederland, en u stemt hierbij in en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken met het oog op het voeren van een dergelijke procedure.

Beslechting van geschillen

Voordat u juridische stappen onderneemt die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de website, gaat u ermee akkoord te bemiddelen in het geschil zoals hieronder beschreven. De bemiddeling vindt plaats in Nederland. De mediator wordt door u gekozen uit een lijst van drie door ons verstrekte gekwalificeerde mediators, waaruit u het recht heeft om er één te kiezen. Minimaal 5 dagen voor aanvang van de mediation stemt u ermee in om het bedrag van € 5.000,00 te storten dat door de mediator in bewaring wordt gehouden totdat de mediation is afgerond. Na voltooiing van de mediation, ongeacht het resultaat, zal de mediator u de aanbetaling van Eur 5.000,00 terugbetalen, minus de helft van de kosten die de mediator in rekening brengt voor de mediation. In het geval dat de bemiddeling niet leidt tot een minnelijke schikking van uw claims, dan staat het u vrij om een ​​rechtszaak aan te spannen bij een rechtbank zoals hierin bepaald.

De winnende partij bij een dergelijke actie heeft het recht om zijn, zijn of haar redelijke advocatenhonoraria en kosten te ontvangen van de niet-winnende partij. De hierin uiteengezette voorwaarden zijn verplicht en dienen als een eerste vereiste voor het indienen van een rechtszaak of andere juridische actie. Als niet aan de opschortende voorwaarden is voldaan voordat u een rechtszaak aanspant, stemt u in en stemt u in met een afwijzing van uw vordering en stemt u ermee in om niet opnieuw in te dienen totdat aan alle opschortende voorwaarden is voldaan. Niets in deze paragraaf zal dienen als een expliciete of impliciete verklaring van afstand van de toepasselijke verjaringstermijn en zal niet door u worden gebruikt als verdediging tegen een voortijdige bewering van uw claims.

Disclaimer of Warranties

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" VOOR UW GEBRUIK, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITELBREUK EN NIET. DEZE AFWIJZING VAN UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES ZAL WORDEN AFGEVOERD VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

GOLDFLORIN KAN EN GEEFT GEEN GARANTIE EN GEEFT GEEN GARANTIE DAT ALLE BESTANDEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VOOR DOWNLOAD VIA DEZE WEBSITE VRIJ ZIJN VAN INFECTIE OF VIRUSSEN, WORMEN, TROJAN PAARDEN OF ANDERE CODE DIE DE VERONTREINIGENDE OF DESTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN BEPALEN. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET UITVOEREN VAN VOLDOENDE PROCEDURES OM TE VOLDOEN AAN UW SPECIFIEKE VEREISTEN VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS EN OUTPUT. U AANVAARDT TOTALE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

Wij zijn geen geregistreerde broker-dealers, erkende financiële adviseurs, een financieel adviesbedrijf of een bank. We raden u aan om een ​​professionele beleggingsadviseur te raadplegen voordat u een transactie of investering doet.

Vrijwaring en beperking van schade

U stemt ermee in om GoldFlorin, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en eventuele externe informatieverstrekkers op de Website schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt in verband met, voortvloeiend uit, of met het doel om enige claim of eis van een derde partij te vermijden dat uw gebruik van de website in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, enige toepasselijke wet of regelgeving, of de rechten van een derde partij.

IN GEEN GEVAL ZAL GOLDFLORIN OF EEN VAN HAAR OFFICIEREN, BESTUURDERS, AANDEELHOUDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN OF WERKNEMERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS ENIGE ENTITEIT VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER ONDERBREKING, VAN INFORMATIE OF PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS) DIE VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE INHOUD, MATERIALEN EN FUNCTIES VAN DE WEBSITE OF ENIGE GELINKTE WEBSITE, ZELFS ALS GoldFlorin UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE WORDT GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Diversen

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de website en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons. Deze gebruiksvoorwaarden zullen worden gelezen en geïnterpreteerd in samenhang met ons privacybeleid en onze accountvoorwaarden en eventuele aanvullende overeenkomsten tussen u en ons. Als er een conflict is tussen de voorwaarden van deze documenten, hebben de Servicevoorwaarden voor het account voorrang op alle andere.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen van enige verplichting onder deze Gebruiksvoorwaarden als gevolg van een gebeurtenis buiten onze controle, inclusief, maar niet beperkt tot, overmacht, terrorisme, oorlog, politieke opstand, opstand, oproer, burgerlijke onrust, daad van burgerlijk of militair gezag, opstand, aardbeving, overstroming of enige andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte gebeurtenis buiten onze controle.

Het falen van u of ons om aan te dringen op strikte uitvoering of om enig recht of rechtsmiddel hieronder uit te oefenen, vormt geen verklaring van afstand daarvan en zal geen vermindering van de verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden veroorzaken. Geen verklaring van afstand is van kracht tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld en ondertekend door de partij die afstand doet.

Als een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar worden geacht onder de toepasselijke wetgeving, zal een dergelijke bepaling worden uitgesloten en zal het saldo van de gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd alsof een dergelijke bepaling zo was uitgesloten en zal anderszins afdwingbaar zijn in overeenstemming met zijn voorwaarden.

Indien u enige vragen heeft die betrekking hebben op deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via:

GoldFlorin B.V.
Lange Voorhout 6 2514 ED
Den Haag Nederland
help@goldflorin.com